Svar til kommune angående Ølsemagle

Til Køge Kommune

Som omtalt i tidligere mail og i forbindelse med borgermødet d. 9-6 i Ravnsborghallen er Dansk Ornitologisk Forening (DOF) principielt for en stormflodsikring af Køge By. Men DOF er stærkt i mod, at stormflodssikringen skal omfatte etablering af et kunstigt dige og sluser samt udgravninger i Natura 2000 området N-147, som beskrevet i det for Køge Kommune af NIRAS udarbejdede notat (1). Foreningen foreslår derfor at mulighederne for at etablere en dige landværts for Natura 2000 området skal undersøges nærmere.
Foreningen er af den opfattelse, at den i notatet på figur 1 foreslåede udgravning af sandaflejringerne omkring lagunegabet vil betyde, at et af Sjællands absolut bedste rastepladser for vadefugle vil gå tabt. En rasteplads, som har gjort Ølsemagle Revle landskendt og som gør at feltornitologi, bortset fra badegæster i sommermånederne, er den helt uden sammenligning største rekreative aktivitet på Ølsemagle Revle.
Ifølge notatet (1) skal udgravningen sammen med etablering af ind- og udløbssluser begrænse den naturlige succession i området, således at de nuværende naturtyper som bugt og lagune genskabes eller bevares til fordel for henholdsvis sandflader og strandrørsump. Ønsket om at tilbagerulle eller begrænse den naturlige succession er i direkte modstrid med DOF officielle naturpolitik, da DOF så vidt muligt ønsker at fremme de naturlige processer i landskabet, der skaber mangfoldighed, dynamik og naturkvalitet (3). For DOF er naturkvaliteten således snævert forbundet med oprindelighed, og i DOF’s øjne er naturkvaliteten høj, hvor naturens egen dynamik råder, mens den er lavere, hvor mennesket sætter sit præg på landskabet. DOF er derfor selvsagt i mod at successionen i området forsøges ændret gennem regulering af vandgennemstrømningen ved sluser og udgravninger.
Diget vil selvfølgeligt forhindre at større mængder havvand kan trænge ind over den flade strand mellem klitterne på henholdsvis Ølsemagle Revle og Staunings Ø i forbindelse med højvandhændelser. Dette vil efter DOF opfattelse gå ud over naturkvaliteten på strandengene, som netop kræver oversvømmelse af saltvand med års mellemrum. På strandengen findes der i øjeblikket bl.a. såkaldte saltpander hvor saltvand i forbindelse med oversvømmelser aflejres i lavninger på strandengen og ved den efterfølgende fordampning af vand skaber et miljø kendetegnet ved meget høje saltkoncentrationer og der til knyttet vegetation af bl.a. kveller. Sådanne miljøer, som bidrager til diversitet og mangfoldighed vil højst sandsynligt forsvinde hvis diget etableres og vandstanden reguleres som beskrevet i notatet.
I notatet (1) nævnes det at etablering af et dige landværts for Natura 2000 området vil forhindre at befolkningen i Køge kan nyde udsigten over lagune området. DOF står uforstående overfor dette argument, da mulighederne for pt. at overskue lagunerne landværts er yderst begrænsede. Som daglige brugere af området er det velkendt for foreningens medlemmer at lagunerne landværts kun kan overskues fra Sundvej, Dæmningen og Havstokken (2). Blev der derimod etableret et dige landværts for Natura 2000 området kunne dette kombineres med en (cykel)sti og udsigtsplatforme hvorved området fint ville kunne overskues fra landværts side. Såfremt et sådant dige etableres vil DOF samtidigt gerne stille sin ekspertise til rådighed og frivilligt foretage guidede ture til området for byens befolkning.
Referencer:
1) Niras 2016. ”Konsekvensvudering af dige igennem Natura 2000-område Ølsenmagle Strand og Staunings Ø.
2) DOF basen http://dofbasen.dk/
3) DOF’s natursyn http://www.dof.dk/naturbeskyttelse/dofs-naturpolitik